Skip links

We are Onfluence

Algemene Voorwaarden – Onfluence

Inhoudsopgave:

Artikel 1 – Definities
Artikel 2 – Toepasselijkheid
Artikel 3 – Het aanbod
Artikel 4 – De overeenkomst
Artikel 5 – Betaling en prijs
Artikel 6 – Aansprakelijkheid & overmacht
Artikel 7 – Intellectuele eigendom
Artikel 8 – Gedragsregels
Artikel 9 – Klachtenregeling en privacy
Artikel 10 – Toepasselijk recht, forumkeuze en overige bepalingen

 

Artikel 1 – Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Onfluence: (een handelsnaam van) de Onfluence BV, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 78332168, statutair gevestigd en kantoorhoudende te (1069 LH) Aamdsterdam aan de Baden Powellweg 305h. Onfluence drijft als bemiddelaar op grond van artikel 7:425 Burgerlijk Wetboek een onderneming gericht op influencer marketing via sociale media. Op de website van Onfluence kunnen Afnemers een influencermarketingpakket aanschaffen, waarbij zij aangeven aan welk pakket zij behoefte hebben. Ingeschreven Influencers kunnen vervolgens benaderd worden door Onfluence om tegen betaling (al dan niet in natura) promotieactiviteiten op sociale media te verrichten ten behoeve van een Afnemer(s).
 2. Influencer: de natuurlijke- of rechtspersoon die, handelende in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf en voor eigen rekening en risico, zich inschrijft bij Onfluence en promotieactiviteiten op sociale media ten behoeve van een Afnemer kan verrichten.
 3. Afnemer: de natuurlijke- of rechtspersoon die, handelende in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf, behoefte heeft aan promotie van zijn producten of diensten op sociale media en daartoe met Onfluence een Overeenkomst sluit.
 4. Website: de website van Onfluence (www.onfluence.nl).
 5. Algemene Voorwaarden: onderhavige Algemene Voorwaarden.
 6. Overeenkomst: elke overeenkomst tussen Onfluence en de Afnemer en Onfluence en de Influencer.
 7. Partijen: Onfluence en / of Afnemer en / of Influencer.
 8. Toestemmingsformulier: het formulier waarmee Influencer toestemming geeft tot persoonsgegevensverwerking.
 9. Werk: de foto, video en/of tekst die de Influencer vervaardigd heeft en in het kader van de Overeenkomst op een of meerdere sociale media websites heeft geplaats.
 10. Meerwerk: Van meerwerk is sprake indien er meer werkzaamheden dienen te worden verricht dan wel dat er extra materialen benodigd zijn dan vooraf overeengekomen.

 

Artikel 2 – Toepasselijkheid

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de Website en alle Overeenkomsten die Onfluence sluit, waaronder mede begrepen het versturen van aanbiedingen en offertes.
 2. Deze Algemene Voorwaarden zijn niet van toepassing op de, met bemiddeling van Onfluence in de zin van artikel 7:425 Burgerlijk Wetboek tot stand gekomen overeenkomst tussen een Afnemer en een Influencer. Hiervoor gelden tenzij dwingendrechtelijke regels zich daartegen verzetten de van toepassing zijnde afspraken en – indien van toepassing – algemene voorwaarden in die rechtsverhouding.
 3. Voordat een Overeenkomst wordt gesloten of een Influencer zich inschrijft, wordt de tekst van deze Algemene Voorwaarden aan de Afnemer dan wel aan de Influencer (digitaal) beschikbaar gesteld. De Algemene Voorwaarden zullen fysiek worden overhandigd of zullen worden gestuurd per e-mail met de mogelijkheid om de Algemene Voorwaarden uit te printen of op te slaan. Ook kunnen de Algemene Voorwaarden kosteloos worden toegezonden. Bij aanvaarding van de Algemene Voorwaarden wordt de Influencer opgenomen in de database van Onfluence.
 4. Indien de Overeenkomst elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de Overeenkomst wordt gesloten of een Influencer zich inschrijft de tekst van deze Algemene Voorwaarden langs elektronische weg aan de Afnemer dan wel de Influencer ter beschikking worden gesteld op de website. De Algemene Voorwaarden kunnen gevonden worden op {plaats hyperlink vindplaats} met de mogelijkheid deze uit te printen of op te slaan. Ook kunnen de Algemene Voorwaarden kosteloos worden toegezonden.

 

Artikel 3 – Het aanbod

 1. Onfluence treedt op als bemiddelaar bij de totstandkoming van een Overeenkomst tussen een Afnemer en een Influencer.
 2. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden wordt gedaan, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 3. Het aanbod bevat een zo volledig en nauwkeurig mogelijke omschrijving van de aangeboden activiteiten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de Afnemer dan wel de Influencer mogelijk te maken. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod kunnen Onfluence niet worden toegerekend.
 4. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de Afnemer en / of de Influencer duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreffen in het bijzonder:
  • de prijs exclusief belastingen;
  • de wijze waarop de Overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
  • de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de Overeenkomst;
  • de termijn voor aanvaarding van het aanbod;
  • de voorwaarden voor aanmelding;
  • de huisregels van Onfluence.

 

Artikel 4 – De Overeenkomst

De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat Onfluence de aanvaarding van de offerte door de Afnemer heeft ontvangen.

 1. Na ontvangst van de betaling door Afnemer zendt Onfluence op verzoek van de Afnemer de gegevens van de door Onfluence uitgekozen Influencer met een globale omschrijving van de werkwijze van de Influencer.
 2. Onfluence treft passende technische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en betaling en zorgt voor een veilige webomgeving.
 3. Onfluence kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de Afnemer aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de Overeenkomst. Indien Onfluence op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de Overeenkomst niet aan te gaan is zij gerechtigd gemotiveerd een aanvraag door een Afnemer of inschrijving door een Influencer te weigeren of aan de uitvoering van de Overeenkomst bijzondere voorwaarden te verbinden.
 4. Onfluence zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van aanvragen door de Afnemer alsook bij de beoordeling en selectie van Influencers voor de betreffende campagne, maar biedt dienaangaande geen garanties.
 5. Onfluence is niet aansprakelijk voor resultaten die voortvloeien uit de software die zij gebruikt om de echtheid van sociale media profielen van een Influencer te controleren.
 6. Als de Afnemer bij Onfluence gegrond klaagt over de diensten van een Influencer, is Onfluence gerechtigd met onmiddellijke ingang en voor onbepaalde duur de inschrijving van de Influencer in de database te beëindigen.
 7. Tussen Partijen overeengekomen termijnen zijn inspannings- en geen resultaatstermijnen.

 

Artikel 5 – Beëindiging en ontbinding van de Overeenkomst

 1. De Overeenkomst eindigt als de werkzaamheden zijn afgerond.
 2. In de in de wet genoemde gevallen, alsmede indien de Influencer niet, niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan één of meer verplichtingen, die voor hem voortvloeien uit de Overeenkomst, waaronder begrepen de bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan wel indien het aan ernstige twijfel onderhevig is of de Influencer in staat is aan zijn/haar contractuele verplichtingen jegens Onfluence te voldoen, alsmede in geval van faillissement, surseance van betaling, gehele of gedeeltelijke stillegging, liquidatie, overdracht van het bedrijf van de Influencer, waaronder begrepen de overdracht c.q. verpanding van een belangrijk deel van zijn vorderingen en voorts in geval bezittingen van de Influencer in conservatoir of executoriaal beslag worden genomen, heeft Onfluence het recht de Overeenkomst geheel of ten dele middels een schriftelijke verklaring te ontbinden, zulks zonder dat zij tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn en onverminderd haar verder toekomende rechten.
 3. In geval van ontbinding zal Onfluence alle schade op de Influencer verhalen die zij door de ontbinding heeft geleden. Onder schade wordt mede verstaan de extra kosten dan wel de meerprijs die Onfluence moet maken dan wel betalen voor het inschakelen van een andere partij.

 

Artikel 6 – Zelfstandig ondernemerschap Influencer

 1. De Influencer bij de uitvoering van de Overeenkomst volledig zelfstandig en verricht zijn of haar werkzaamheden voor eigen risico. Onfluence kan wel advies en instructies geven om tot een passend resultaat te komen voor de Afnemer.
 2. De Influencer kan zelfstandig zijn of haar werktijden invullen
 3. Indien derden, waaronder de Belastingdienst, zich (in de toekomst) op het standpunt mochten stellen dat er geen sprake is van zelfstandig ondernemerschap aan de kant van de Influencer, verplichten partijen zich de tussen hen bestaande relatie zodanig aan te passen en de noodzakelijke maatregelen te nemen zodat de betreffende derden van mening zijn dat er sprake is van zelfstandig ondernemerschap.
 4. De Influencer erkent aansprakelijk te zijn voor vorderingen van fiscale en/of sociale verzekeringsautoriteiten ter zake van loonbelastingen en de premie volksverzekering en opgelegde boetes en rente in verband met of voortvloeiende uit het standpunt van deze autoriteiten dat, anders dan het uitdrukkelijke standpunt en de bedoeling van partijen, de Influencer in (fictieve) dienstbetrekking zou staan tot Onfluence en vrijwaart Onfluence zake.

 

Artikel 7 – Verplichtingen van de Influencer

 1. De Influencer is akkoord gegaan met de afspraken die in de briefing staan die vooraf aan de campagne op de website is geplaatst.
 2. De Influencer neemt de volledige verantwoordelijkheid voor het uitvoeren van de Overeenkomst.
 3. De Influencer dient de deadline van de Overeenkomst in de gaten te houden. De Influencer moet tijdig aangeven als hij/zij de deadline niet behaalt of vermoedt dat hij/zij de deadline niet kan halen.
 4. Indien de Afnemer aan de Influencer bij de uitvoering van de Overeenkomst producten ter beschikking heeft gesteld, is de Influencer gehouden deze producten direct na beëindiging van de Overeenkomst vrij van gebreken en volledig te retourneren, tenzij anders is overeengekomen.
 5. De Influencer is niet bevoegd de Overeenkomst of een deel daarvan door een derde te laten uitvoeren.
 6. De Influencer is verplicht het beleid, de richtlijnen dan wel overige regels/instructies van sociale media websites in acht te nemen.

 

Artikel 8 – Reclamecode Sociale Media

 1. Reclame via Sociale Media dient duidelijk als zodanig herkenbaar te zijn.
 2. De Influencer is door de Afnemer gewezen op de Reclame Code Sociale Media. Het werk moet herkenbaar zijn als reclame. Bij het werk moet vermeld worden dat de Influencer een vergoeding krijgt voor het Werk.
  • De reclame moet op sociale media als zodanig herkenbaar zijn.
  • Dit moet duidelijk zijn; de consument hoeft bij voorkeur niet eerst verder te klikken.
  • Er worden heldere termen/hashtags gebruikt en er wordt rekening gouden met de verschillen tussen de sociale media platforms & met je doelgroep.
  • Het Werk niet in strijd is met de overige regels van de Nederlandse Reclame Code.

 

Artikel 9 – Wijziging en meerwerk

 1. Indien Onfluence op verzoek of met voorafgaande instemming van de Afnemer werkzaamheden of andere prestaties heeft verricht die buiten de inhoud of omvang van de overeengekomen dienstverlening vallen, zullen deze werkzaamheden of prestaties door de Afnemer worden vergoed volgens de gebruikelijke tarieven van Onfluence. Van meerwerk is eveneens sprake indien de omvang van een reeds overeengekomen Overeenkomst wordt uitgebreid of gewijzigd. Onfluence is nimmer verplicht aan een dergelijk verzoek te voldoen en Onfluence kan verlangen dat daarvoor een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst wordt gesloten.
 2. Afnemer aanvaardt dat door meerwerk als bedoeld in artikel 6.1 het overeengekomen of verwachte tijdstip van voltooiing van de werkzaamheden en de wederzijdse verantwoordelijkheden van de Afnemer en Onfluence kunnen worden beïnvloedt. Het feit dat zich tijdens de uitvoering van de overeenkomst (de vraag naar) meerwerk voordoet, is voor de Afnemer nimmer grond voor ontbinding of beëindiging van de overeenkomst.
 3. Voor zover voor de dienstverlening een vaste prijs is afgesproken, zal Onfluence de Afnemer desgevraagd tevoren schriftelijk informeren over de financiële consequenties van die extra werkzaamheden of prestaties.

 

Artikel 10 – Ondersteuner influencer marketing

 1. Onfluence is eveneens als marketeer inzetbaar ter ondersteuning bij Influencer marketing middels een Overeenkomst van Opdracht. Onfluence biedt de volgende diensten aan:
  • Brainstormsessies
  • Hulp bij organiseren van evenementen
  • Workshops voor bedrijven
 2. Onfluence is zowel telefonisch, op eigen locatie als op locatie van de klant inzetbaar. Indien Onfluencer op locatie is ingezet, dient Afnemer bij verhindering uiterlijk 24 uur van tevoren af te zeggen. De al gemaakte kosten zullen wel in rekening worden gebracht. Wanneer niet tijdig wordt afgezegd, zullen tevens de kosten voor de afgesproken dienst in rekening worden gebracht.
 3. De te uitvoeren werkzaamheden zullen van te voren worden vastgelegd in een Overeenkomst van Opdracht.
 4. De kosten voor deze diensten zullen achteraf in rekening worden gebracht.

 

Artikel 11 – Sociale media beheer

 1. Onfluence kan ingezet worden voor het beheer van sociale media en het inzetten van Instagram advertenties. Afnemer geeft aan Onfluence aan waar zij behoefte aan heeft met betrekking tot het beheer van sociale media.
 2. De te uitvoeren werkzaamheden zullen van te voren worden vastgelegd in een Overeenkomst van Opdracht.
 3. De kosten voor deze diensten zullen maandelijks vooraf  in rekening worden gebracht.

 

Artikel 12 – Betaling en prijs

 1. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, dient vooraf te worden betaald aan Onfluence door de Afnemer. De Afnemer betaalt het aan de Influencer toekomende deel op een wijze als door laatstgenoemde aangegeven en binnen de termijn zoals tussen de Afnemer en Influencer overeen te komen met een termijn. Hierbij geldt wel dat de Influencer vooraf afgesproken links en statistieken aan Onfluence dient toe te sturen alvorens het betalingstraject kan worden ingegaan.
 2. Prijzen zijn exclusief btw, tenzij anders aangegeven. De Influencer is er jegens de Afnemer verantwoordelijk voor aan Onfluence een factuur voor de Afnemer te doen toekomen. Onfluence verstrekt deze vervolgens aan de Afnemer. De wijze van betaling en hoogte van de door Afnemer aan Influencer te betalen vergoeding wordt tussen hen beide afgesproken.
 3. Offertes moeten binnen 14 dagen na factuurdatum betaald zijn, tenzij partijen hierover schriftelijk andere afspraken hebben gemaakt of op de offerte een andere betaaltermijn vermeld is.
 4. Als Afnemer niet binnen de in het eerste lid genoemde termijn heeft betaald, is Afnemer van rechtswege in verzuim en is Onfluence gerechtigd om vanaf dat moment de wettelijke (handels)rente in rekening te brengen.
 5. Als Afnemer niet binnen de in het eerste lid genoemde termijn heeft betaald, is Onfluence gehouden tot vergoeding van alle daadwerkelijk door Onfluence gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso)kosten. De vergoeding van de gemaakte kosten beperkt zich niet tot de eventueel door de rechter vastgestelde kostenveroordeling.

 

Artikel 13 – Aansprakelijkheid & overmacht

 1. Een Partij die tekortschiet in de nakoming van één of meer van haar verplichting(en) uit de Overeenkomst, is jegens de wederpartij aansprakelijk voor de directe schade die daaruit voortvloeit, met inachtneming van het bepaalde in dit artikel.
 2. Aansprakelijkheid voor indirecte schade of gevolgschade, zoals niet genoten omzet of winst, gemiste besparingen of reputatieschade is uitgesloten.
 3. De totale aansprakelijkheid van Onfluence wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst of uit het gebruik van de Website, uit onrechtmatige daad of anderszins, is beperkt tot vergoeding van de directe schade tot maximaal de verzekerde som althans het bedrag dat aan Onfluence (door Afnemer) is betaald of betaald had moeten zijn voor de betreffende dienstverlening.
 4. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
  • redelijke kosten die Afnemer heeft gemaakt om de prestatie van Onfluence aan de Overeenkomst te laten beantwoorden;
  • redelijke kosten gemaakt ter voorkoming of beperking van directe schade, die als gevolg van de gebeurtenis waarop de aansprakelijkheid rust, mochten worden verwacht;
  • redelijke kosten gemaakt ter vaststelling van de schadeoorzaak, de aansprakelijkheid, de directe schade en de wijze van herstel.
 5. Iedere aansprakelijkheid van Onfluence voor andere schade dan directe schade, zoals voor gevolgschade, afgeleide schade, en immateriële schade is geheel uitgesloten.
 6. Dit artikel beperkt op geen enkele wijze de aansprakelijkheid van Onfluence voor schade die het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Onfluence zelf of door haar ingeschakelde derden.
 7. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Afnemer de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk meldt en dat aan Onfluence een redelijke termijn tot herstel wordt geboden. Het risico en de bewijslast voor de melding ligt bij de Afnemer. Hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde in artikel 6:89 Burgerlijk Wetboek.
 8. Onfluence is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt, kortom: in geval van overmacht.
 9. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Onfluence geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Onfluence niet in staat is de verplichtingen na te komen. Onder overmacht wordt in elk geval verstaan: oorlog of daarop gelijkende situaties, brand, oproer, vandalisme, sabotage, boycot, werkstaking in het bedrijf van Onfluence, zodanig ziekteverzuim van personeel van Onfluence dat de uitvoering van de overeenkomst ernstig wordt belemmerd, blokkade.
 10. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de Overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan één maand is ieder der partijen gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

 

Artikel 14 – Intellectuele eigendom

 1. Alle rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot de naam, het beeldmerk en de eventuele tekst en (reclame)muziek van Onfluence alsmede met betrekking tot de door Onfluence gehanteerde bedrijfsformule in het algemeen berusten bij Onfluence. Het is de Influencer en Afnemer verboden deze direct of indirect openbaar te (doen) maken en/of te verveelvoudigen of anderszins te gebruiken of hierbij aan te haken, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van Onfluence. De Influencer is gehouden de rechten van intellectuele eigendom van de Afnemer te respecteren, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van de betrokken rechthebbenden. Onfluence is niet aansprakelijk voor door Influencer geschonden IE-rechten en de Influencer vrijwaart Onfluence in het geval zij daarvoor toch aansprakelijk mocht worden gehouden in rechte. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld:
 2. De Influencer garandeert in het bezit te zijn van het volledige auteursrecht en eventuele andere intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot het Werk.
 3. De Influencer verleent aan de Afnemer en Onfluence het eeuwigdurende, onbeperkte en exclusieve recht de intellectuele eigendomsrechten, waaronder portretrechten en auteursrechten, die berusten op het Werk te gebruiken. In dat kader is het de Afnemer en Onfluence o.a. toegestaan het Werk te printen en openbaar te maken via internet, televisie en radio.
 4. Het is de Influencer niet toegestaan het Werk te verkopen of een derde een gebruiksrecht op het Werk te verlenen. Het is de Influencer enkel toegestaan het Werk te publiceren op een of meerdere sociale media websites zoals in de Overeenkomst is overeengekomen.
 5. De Influencer garandeert dat het Werk op generlei wijze inbreuk maakt op rechten van derden, waaronder intellectuele eigendomsrechten zoals auteurs-, portret-, en merkrechten. De Influencer vrijwaart Onfluence dan ook van aanspraken van derden ter zake hiervan.

 

Artikel 15 – Gedragsregels

 1. De Influencer dient zich te houden aan de door de Afnemer gestelde geldende gedragsregels met betrekking tot activiteiten waarvoor Onfluence bemiddelt en zich te gedragen zoals in het maatschappelijk verkeer betamelijk is. Bij inschrijving gaat de Influencer akkoord met de door Onfluence aangegeven selectiecriteria en de Influencer is zich bewust van de gevolgen (bijvoorbeeld uitsluiting van de database) indien niet wordt of (meer) is voldaan aan de selectiecriteria van Onfluence.
 2. De Influencer dient bepaalde gegevens op aanvraag aan Onfluence te verstrekken en te garanderen dat deze informatie volledig en correct is en overeenstemt met de feiten. Onder informatie wordt onder meer verstaan het verstrekken van NAW-gegevens, sociale mediagegevens en gegevens betreffende statistieken.
 3. Indien een Influencer een Werk heeft gemaakt en geplaatst dient deze minimaal 60 dagen online te blijven staan. Hierbij dient de Influencer ook het profiel minimaal 60 dagen openbaar hebben staan. Voorts gelden de afspraken tussen Onfluence en de Influencer vanuit de briefing. Influencers dienen waarheidsgetrouwe informatie te verschaffen aangaande hun activiteiten op straffe van uitsluiting van de database.
 4. Indien een Afnemer belangstelling heeft voor een samenwerking, maakt Onfluence een selectie uit de Influencers.
 5. Op de Influencer rust de verplichting om respectvol gebruik te maken van de diensten van Onfluence en bij eventuele misverstanden of onduidelijkheden hierover te communiceren.
 6. Wanneer de Influencer het afgesproken artikel als beloning na ontvangst wil ruilen of retourneren, zijn de kosten voor de Influencer tenzij de Afnemer dit anders aangeeft.
 7. Wanneer de Influencer na ontvangst van het artikel een ander artikel wenst te ontvangen mag hij of zij na toestemming van de Afnemer een ander artikel uitzoeken.

 

Artikel 16 – Klachtenregeling en privacy

 1. Onfluence beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt klachten overeenkomstig deze klachtenprocedure.
 2. Klachten over de dienstverlening van Onfluence dienen binnen twee weken na bekendmaking daarvan, via een e-mail aan info@onfluence.nl te worden bekendgemaakt. Onfluence probeert een klacht binnen twee weken te behandelen.
 3. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

 

Artikel 17 –  Verwerking persoonsgegevens

 1. Voor zover in het kader van het uitvoeren van de werkzaamheden Persoonsgegevens worden verwerkt, zullen deze Persoonsgegevens op een behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt en overeenkomstig de Wet Bescherming Persoonsgegevens en Algemene Verordening Gegevensbescherming.
 2. Technische en organisatorische maatregelen zullen worden getroffen om de Persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of enige andere vorm van onrechtmatige verwerking, daarbij rekening houdend met de stand van de techniek en de aard van de verwerking.
 3. Op het Toestemmingsformulier is de privacy policy en de Overeenkomst tussen Onfluence en Influencer van toepassing.
 4. Voor zover vereist geven Partijen door middel van het akkoord gaan met deze Algemene Voorwaarden en het Toestemmingsformulier toestemming tot (persoons)gegevensverwerking conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Partijen kunnen ten alle tijden een verzoek om inzage of verwijdering van persoonsgegevens indienen via info@onfluence.nl. Persoonsgegevens worden verwerkt in verband met de goede uitvoering van de overeenkomst.

 

Artikel 18 – Geheimhouding

 1. De Influencer moet volledige geheimhouding betrachten over al het contact met de Afnemer, Onfluence, de campagne, onderlinge communicatie, interne zaken, vergoeding en de Overeenkomst. Dit geldt voor, tijdens en na de Overeenkomst.

 

Artikel 19 – Toepasselijk recht, forumkeuze en overige bepalingen

 1. Op deze algemene voorwaarden en voorts op alle overeenkomsten die Onfluence aangaat is Nederlands recht van toepassing.
 2. Geschillen naar aanleiding van de overeenkomst en/of deze Algemene Voorwaarden zullen in eerste instantie worden gebracht voor de bevoegde rechter in het arrondissement waarin Onfluence is gevestigd.
 3. Als deze Algemene Voorwaarden in een andere taal dan het Nederlands worden verstrekt, is in geval van geschil over inhoud of strekking de Nederlandse tekst bindend.
 4. Indien enig artikel in deze Algemene Voorwaarden of enig onderdeel van de Overeenkomst nietig is, dan wel vernietigd wordt, blijven de Algemene Voorwaarden dan wel de bepalingen van de Overeenkomst voor het overige in stand. Partijen zullen dan voor de nietige c.q. vernietigde passage een regeling treffen die de bedoelingen der partijen met betrekking tot de overeenkomst en de onderhavige Algemene Voorwaarden, het dichtst benadert.
 5. Aanvullingen of wijzigingen van de overeenkomst c.q. deze Algemene Voorwaarden kunnen slechts schriftelijk geschieden.